Kallelse och förslag till dagordning för föreningsmöte i Eldsberga Tönnersjö Scoutkår

10 januari, 2021 av Patrik Skölde

Kallelse och förslag till dagordning för föreningsmöte i Eldsberga Tönnersjö Scoutkår (org-nr 802449-nnnn)

Tid: 2021-02-10 kl 19:45

Plats: På grund av Corona så kommer årsmötet att hållas digitalt, teams-länk.

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande för mötet
  4. Val av sekreterare för mötet
  5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
  6. Information om bakgrunden till förändringen av föreningen
  7. Beslut om gåva till Eldsberga Tönnersjö Scoutkår (org-nr 802532-nnnn) på samtliga fysiska tillgångar, inventarier och likvida medel Eldsberga Tönnersjö Scoutkår (org-nr 802449-nnnn) har per 2021-02-10
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande